Visie

Bij 't Mayakind van Nu geloven we dat elk kind geboren is om er iets moois van te maken. Het moet er wel de kans toe krijgen en daar knelt het schoentje bij zoveel kinderen in de wereld.

Hoewel er schoolplicht is in Guatemala (tot en met de leeftijd van 12 jaar) zijn er heel wat kinderen die door gebrek aan middelen niet naar school gaan. Controle en ondersteuning van de overheid is er onvoldoende.

Wij zijn van oordeel dat elk kind onderwijs en dus een toekomst verdient!

Ook zo in het mooie Guatemala en hoewel het land de meest welvarende economie in heel Centraal Amerika heeft, leeft het grootste deel van de bevolking onder de armoedegrens. 
Guatemala is nog steeds één van de landen die opgenomen is in de lijst van ontwikkelingslanden van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-DAC).

De ongelijkheid is een ernstig, structureel probleem. Een gevolg van het agro-economisch systeem uit het koloniale verleden van Guatemala. Het draait voornamelijk rond de export van gewassen als koffie, suikerriet, bananen en palmolie.
Enkele machtige families en bedrijven bezitten het grootste deel van de vruchtbare landbouwgrond, ten koste van de vele kleinschalige boeren. 

Bijna 60% van de Guatemalteken leeft op het platteland. Een groot deel van die landelijke bevolking bestaat uit mensen van inheemse origine, voornamelijk Maya’s. Door het ontbreken van voldoende grond hebben deze inheemse gemeenschappen het steeds moeilijker om te overleven.
Bijna de helft van de kinderen onder de vijf jaar krijgt helaas nog niet genoeg te eten, wat nefaste gevolgen heeft voor hun fysieke en geestelijke ontwikkeling.

De huidige ongelijkheid in Guatemala kan volgens onze visie op lange termijn enkel bestreden worden door het degelijk opleiden van de nu achtergestelde inheemse Mayabevolking. 

De verzamelde fondsen worden hierdoor hoofdzakelijk gebruikt voor educatieve activiteiten en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
Op die manier willen we hen opleiden tot zelfstandige, kritische burgers (met een toekomst ook buiten de landbouw) die later autonoom kunnen functioneren zonder onze steun.

Niet enkel steun verlenen aan het opvoeden van jongeren tot zelfstandige volwassenen behoort tot onze missie, ook de ouders van onze leerlingen worden betrokken binnen het project. Het sensibiliseren van ouders over het nut van onderwijs en educatie behoort eveneens tot het takenpakket.

Gendergelijkheid

Bovendien helpt het opleiden van meisjes wat betreft de positieve evolutie naar gendergelijkheid. Een gelijkheid die er nu onvoldoende is in Guatemala. 
Opgeleide vrouwen trouwen doorgaans minder snel op erg jeugdige leeftijd en hebben een realistisch aantal kinderen. Wat dan weer positief is naar toekomstmogelijkheden voor deze kinderen en een grotere garantie biedt op het gebied van minder armoede in de toekomst.

Iedereen gelijk

Via onderwijs elk kind identieke kansen geven. Geld of geen geld, meisje of jongen. ’t Mayakind van Nu probeert ervoor te zorgen dat arme leerlingen kunnen studeren in degelijke omstandigheden. 

En dit werkt! Na 25 jaar zijn er al heel wat oud-leerlingen die verder studeerden en uiteindelijk goed terecht zijn gekomen op de arbeidsmarkt.